Bovenlokaal uitleenreglement bibliotheken Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1

1.1         De bibliotheek is een basisvoorziening waar elke inwoner terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.
 

1.2         De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. Iedereen heeft het recht zich in te schrijven. Bij inschrijving is men meteen lid van alle Ginter-bibliotheken (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Kortemark, Koekelare, Oudenburg, Torhout en Zedelgem).
 

1.3         Voorliggend reglement is van toepassing op volgende gemeenten:
Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout. In de bibliotheken van Jabbeke en Zedelgem gelden andere afspraken.

Art. 2   Alle prijzen waarnaar verwezen wordt in onderstaand dienstreglement kan men terugvinden in het huidige retributiereglement waarvoor het college van burgemeester en schepenen gemachtigd is door de gemeenteraad.
​​​​​​

LIDMAATSCHAP

Art. 3

3.1         De inschrijving is gratis voor wie jonger is dan 18 jaar. Vanaf de 18de verjaardag wordt een jaarlijks lidgeld gevraagd (de tarieven worden bepaald door het retributiereglement Kortemark). Bij inschrijving ontvangt iedereen een gratis lenerspas. Leners kunnen er ook voor kiezen om hun e-ID te gebruiken in plaats van een lenerspas. Het gebruik van de lenerspas is strikt persoonlijk en is altijd noodzakelijk bij uitlening.

 

3.2         Speciale lenerspassen (klaskaarten en collectieve kaarten) kunnen afgeleverd worden aan sociale en pedagogische instellingen zoals leefgroepen, opvanggezinnen en klassen. De boeteregeling en uitleentermijnen zijn dezelfde als van de gewone lenerspassen. Met deze kaart kunnen echter meer materialen worden geleend.
 

3.3         Bij verlies wordt een nieuwe pas afgeleverd tegen de prijs volgens het retributiereglement. Indien de gebruiker wil omschakelen van een lenerspas naar een e-ID, dan is dit gratis.
 

Art. 4    Wijzigingen van de persoonsgegevens moeten door de leners onmiddellijk meegedeeld worden. Wie zijn lenerspas verliest, meldt dit zo snel mogelijk zodat misbruik van de kaart door derden kan vermeden worden.

 

HET ONTLENEN VAN MATERIALEN
 

Art. 5    Het aantal materialen dat kan uitgeleend worden, is beperkt tot 20 per lidmaatschap
(10 gedrukte materialen én 10 materialen beeld en geluid). 

 

Art. 6    De uitleentermijn van materialen bedraagt 4 weken en kan één keer voor 4 weken verlengd  worden. Dit voor zover de materialen niet door een andere lener gereserveerd werden.

 

Art. 7    Het uitlenen van alle materialen is kosteloos. Wie een materiaal te laat terugbrengt, betaalt een boete die wordt bepaald in het retributiereglement. Daarnaast kan ook een administratieve kost voor de maningsprocedure aan de gebruiker gerekend worden.

 

Art. 8    De uitleningen zijn persoonlijk en de geleende materialen mogen niet verder uitgeleend worden. Het uitlenen van volwassen boeken is niet toegestaan op kinderkaarten. Enkel kinderen vanaf 14 jaar hebben toegang tot de volwassen afdeling. De lener is persoonlijk verantwoordelijk voor de geleende materialen.

SCHADE OF VERLIES VAN MATERIALEN
 

Art. 9    De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Bij verlies of beschadiging wordt een schadevergoeding gevraagd. Het bedrag van de vergoeding bij beschadiging wordt bepaald door de bibliothecaris. Bij verlies is het bedrag minstens het aankoopbedrag van het materiaal. Er kunnen extra administratieve kosten aangerekend worden. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de apparatuur van de lener bij gebruik van ontleende bibliotheekmaterialen.

 

RESERVERINGEN
 

Art. 10  Materialen kunnen gereserveerd worden tegen vergoeding volgens het retributiereglement. Dit bedrag wordt ook aangerekend indien de lener het gereserveerde materiaal niet afhaalt. Wanneer het materiaal klaarstaat, wordt de lener door de bibliotheek per e-mail of telefonisch verwittigd. De reservatie vervalt twee weken na de verwittiging.
 

INTERBILBIOTHECAIR LEENVERKEER (IBL)
 

Art. 11  Materialen die niet tot de lokale collectie behoren, kunnen via het interbibliothecair leenverkeer gereserveerd worden tegen een kostprijs volgens het retributiereglement. Per gelukte aanvraag wordt een kost aan de aanvrager aangerekend. Ook wanneer de lener het materiaal niet afhaalt, wordt dit aangerekend.

 

TERUGBRENGEN

Art. 12  Je brengt de materialen ten laatste op de vervaldatum terug naar de bibliotheek waar je ze leende. Zorg dat het terugbrengen van het materiaal juist gebeurt, zodat ze niet op jouw naam uitgeleend blijven.

 

Lokaal uitleenreglement bibliotheek Kortemark

LIDMAATSCHAP

Art. 13 Bij inschrijving worden er een aantal persoonsgegevens geregistreerd. De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de bibliotheek enkel en alleen voor dit doel verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens is te vinden op: https://www.kortemark.be/privacy. U kunt via deze link uw persoonsgegevens ook steeds opvragen, ze laten verbeteren, wissen of vragen ze over te dragen.

 

Art. 14  Voorwaarden voor het gebruik van klaskaarten bij bibliotheek Kortemark:

- Klaskaarten kunnen enkel gebruikt worden ten behoeve van de klas/ leefgroep/ instelling… en niet voor persoonlijk gebruik.

- De klas/ leefgroep of instelling, of de verantwoordelijke houder van de kaart, is gehuisvest in Kortemark.

- Er worden geen klaskaarten uitgegeven aan studenten, ongeacht de

studierichting.

 

HET ONTLENEN VAN MATERIALEN

Art. 15  Alle leenactiviteiten verlopen via de zelfuitleenbalies. Als gebruiker van de zelfuitleenbalie ben je verantwoordelijk voor de registraties op je lenerspas (uitlenen, innemen, verlengen, betalen, …). Bij twijfel of vragen kan je steeds een beroep doen op de aanwezige bibliotheekmedewerker.


Wanneer een bibliotheekbezoeker bij het naar buiten gaan een alarmsignaal veroorzaakt, heeft de  bibliotheekmedewerker het recht de oorzaak ervan na te gaan.

 

Art. 16  E-readers zijn enkel uitleenbaar aan leners vanaf 18 jaar. Het uitlenen van e-boeken wordt beperkt tot maximaal 5 titels. E-boeken zijn enkel uitleenbaar op een e-reader van de bibliotheek.

               In het geval van het beschadigen van een e-reader wordt een schadevergoeding gevraagd volgens het retributiereglement.

 

Art. 17  Voor gezelschapsspelen gelden aparte uitleenvoorwaarden: er kunnen maximaal 2 spellen uitgeleend en gereserveerd worden per kaart. (De uitleentermijn loopt hetzelfde als beschreven in artikel 6.)

 

SCHADE OF VERLIES VAN MATERIALEN

Art. 18  Bij verlies van een onderdeel van een gezelschapsspel wordt een bedrag gevraagd per onderdeel. Is het spel onspeelbaar gebleken, dan wordt een vergoeding aangerekend (tarieven bepaald in het retributiereglement).

 

Art. 19  Teruggevonden materialen worden na afhandeling van de betaling niet meer teruggenomen   door bibliotheek Kortemark.

 

LEESZAAL

Art. 20  Kranten zijn niet uitleenbaar en kunnen enkel ter plaatse, in de leeszaal, geraadpleegd worden. Ook tijdschriften kunnen ter plaatse worden geraadpleegd. Alle tijdschriften kunnen worden uitgeleend, met uitzondering van het recentste nummer.

 

Art. 21  In de leeszaal wordt rustig gewerkt of gelezen. Elke lezer respecteert de studiesfeer.

 

Art. 22  In de bibliotheek is het niet toegestaan te roken of te eten. Dieren zijn niet toegelaten, uitgezonderd assistentiehonden.

 

INTERNET

Art. 23  Er zijn pc’s voor de leners ter beschikking met internetverbinding, kantoortoepassingen, digitale informatiebronnen en Gopress.

 

Art. 24  Informatie uit het internet kan via een printer worden afgedrukt. Elke pagina waartoe een printopdracht gegeven werd, dient betaald te worden (tarieven bepaald in het retributiereglement)

 

Art. 25  De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan computerapparatuur van de gebruiker door het overbrengen van informatie uit de computers van de bibliotheek, noch voor verlies van gegevens. Bij gebruik van het draadloos netwerk bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw laptop of mobiele toestellen. Wij adviseren u een antivirusprogramma of firewall te gebruiken.

 

Art. 26  Is niet toegestaan: het bezoeken van sites die geweld oproepen of de gangbare ethische normen overschrijden, het bezoeken van sites voor illegale doelstellingen en alle gebruik dat storend werkt voor de andere bibliotheekbezoekers.

 

Art. 27  Het is niet toegestaan het computerbeveiligingssysteem te schenden, apparatuur of software te wijzigen of te beschadigen.

 

Art. 28  Bij niet-naleving van deze richtlijnen worden sancties genomen naargelang van de aard van de inbreuk: het vergoeden van veroorzaakte schade, of de tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van Internet. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software kan een schadevergoeding aangerekend worden conform het retributiereglement.

 

Akkoordverklaring

Art. 29  Door zich in de bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement. Het reglement hangt uit in de bibliotheek en staat op de gemeentelijke website. Elke lener of kandidaat-lener kan gratis een afdruk verkrijgen.

 

Art. 30  Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij het gemeentebestuur, op voorstel van de bibliothecaris.

 

Art. 31  Alle in dit reglement niet voorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

 

- Goedgekeurd door de gemeenteraad van Kortemark in zitting van 10 februari

- Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 april 2020.

- Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.